Make your own free website on Tripod.com


AISolution99.com
 

We provide
the Advance Image Solutions

Home

Products

Contact

FAQ

About

Business No: 21854600481

 

โทร.0-2978-2570   |   Call Today

 

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์

 

Canofile for Windows

Canofile for Windows เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารและจัดเก็บเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบสั่งซื้อ ประกาศต่างๆ เอกสารทางบัญชี ใบเสนอราคา หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน ใบส่งของ บันทึกการประชุม ฯลฯ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีการทำดัชนีการสืบค้นแต่ละรายการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้สะดวกในการค้นหา ป้องกันเอกสารต้นฉบับชำรุดหรือสูญหาย ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร

คุณสมบัติ
• สามารถสร้างรหัสผ่านให้ผู้ใช้เพื่อความปลอดภัย ของข้อมูลได้สูงสุด1000 คนต่อหนึ่งฐานข้อมูล และสามารถจำกัดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ แต่ละคนได้
• สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนขึ้นอยู่กับขนาดความจุของตัว จัดเก็บข้อมูล
• สามารถสร้างฟิลด์(Field)เพื่อเป็นดัชนี ในการค้นหาเอกสารที่จัดเก็บได้ สูงสุด16ฟิลด์ และโปรแกรมสามารถสร้าง
อัตโนมัติได้ อีก 4 ฟิลด์• สามารถแสดงรูปเอกสารเป็นภาพเล็กๆ ที่หน้าจอเพื่อเรียกดูเอกสารได้•
โปรแกรมสามารถรองรับการใช้งานในระบบเครือข่ายโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถเรียกดูข้อมูล
จากแหล่งเก็บข้อมูลเดียวกันได้

•
สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับสแกนเนอร์ความเร็วสูงโดยมีไดร์ฟเวอร์มาตรฐาน ISIS และ TWAIN
• ไม่จำกัดจำนวนของสื่อจัดเก็บข้อมูล เช่น แผ่น Disk, แผ่น MOD, Hard disk, แผ่น CD ฯลฯ
• ประเภทของฟิลด์ที่สร้างสามารถสร้างได้ 3 ประเภท ได้แก่
- เป็นตัวอักษร (Text) สามารถเลือกความยาวได้สูงสุด 255 ตัวอักษร
- เป็นตัวเลข (Numeric) สามารถสร้างได้สูงสุด 16 หลัก
- เป็นวันที่ (Date) สามารถสร้างเป็นวัน/เดือน/ปี รวม 8 หลัก
• สามารถแปลงเอกสารรูปแบบอื่นจากโปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่ใช้งานได้
โดยสามารถแปลงได้ทั้งไฟล์รูปภาพ (เช่น สกุล .TIFF, .BMP, .PCX, .JPG, หรืออื่นๆ) และไฟล์เอกสาร (เช่น สกุล .doc, .xls, .ppt เป็นต้น) โดยจะมีไดร์ฟเวอร์พิเศษที่เป็นตัวแปลงไฟล์ต่างๆ ให้มาเป็นรูปแบบของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร (Image Driver)
• ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT/2000
• สามารถทำหมายเหตุบนภาพเอกสาร (Document Image) ที่ผ่านการสแกนแล้ว โดยดังนี้
- เพิ่มบรรทัดของข้อความ (Text Annotation) เช่น พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนภาพเอกสาร
- เพิ่มบันทึกแบบปะติด (Stick Note) เช่น การแจ้งสถานที่ในการเก็บเอกสารตัวจริงว่าเก็บไว้ที่ไหน
- ปกปิดภาพเอกสารด้วยแถบขาว และแถบดำ (White – Black Out)
- เน้นส่วนสำคัญด้วยแถบสว่าง (Highlight)
• สามารถปรับหมุนภาพเอกสารที่สแกนแล้วให้อยู่ในแนวที่ต้องการได้
• สามารถสแกนเอกสารโดยแทนที่หน้าภาพเอกสารเดิม (Replace Page)แทรกหน้าเอกสาร (Insert Page)
เพิ่มหน้าเอกสาร (Add Page) และเอกสารที่มีการ Update บ่อย สามารถสแกนเข้าไปปะทับ ได้ถึง 9 แผ่น
โดยเอกสารเดิมยังคงอยู่ (Revise Page)
• มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของผู้ใช้แต่ละคน
ซึ่งผู้ดูแลระบบจะควบคุมชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน
• สามารถบันทึกลงสื่อจัดเก็บได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แผ่น MOD, แผ่น CD ฯลฯ

ระบบที่ต้องการ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 MHz หรือดีกว่า
หน่วยความจำหลัก (RAM) 8 MB. (ขนาดแนะนำ 16 MB)
MS Windows 95/98/Me/2000/XP
เครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ Canon DR-Series
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดติดตั้งภายใน ติดตั้งภายนอก หรือถอดเคลื่อนย้ายได้ 

Copyright 2003 www.AISolution99.com